30. Jun 2020.

Uz podršku projekta, u svih 50 lokalnih samouprava koje su uključene u aktivnosti SUPER projekta, u toku je izrada strateških planova za razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) koji će nakon konsultacija sa svim akterima u lokalnoj zajednici i stručnim timom projekta, biti na javnoj raspravi.

Prva Strategija razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja usvojena je u opštini Bajina Bašta. U proces  izrade  Strategije  uključeni  su  predstavnici  opštinske  uprave, predškolske  ustanove,  Centra  za socijalni  rad,  Doma  zdravlja  i  Udruženja  dece  sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Kako se navodi u ovom dokumentu, „Strategija za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja se prvi put donosi u opštini Bajina Bašta i odnosi se na period  2020-2024. godine kada će stimulisati pozitivne promene na teritoriji opštine Bajina Bašta u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje bi zadovoljile potrebe dece predškolskog uzrasta“.

Kontinuirana podrška projekta pruža se online svim lokalnim samouprava sa čijim se predstavnicima intenzivno radi na izradi strategija, akcionih planova i na usaglašavanju Akta o mreži javnih predškolskih ustanova, dokumenta koji promoviše jednako pravo i dostupnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja svoj deci, sa posebnim akcentom na decu iz osetljivih društvenih grupa.

Cilj je da 70% dece bude obuhvaćeno PVO do 2025. u skladu sa Nacionalnim milenijumskim ciljevima razvoja u Srbiji, potrebama porodica za programima PVO kao i uvažavanjem specifičnosti lokalne tradicije i područja u kojima se živi.

Tokom izrade nacrta strateških planova veliki izazov lokalnim samoupravama predstavljali su podaci o broju dece koju je potrebno uključiti u PVO. Strateški planovi za razvoj PVO izrađuju se na lokalnom nivou kako bi se dodatno unapredilo i razvilo kvalitetno inkluzivno PVO, sa učešćem roditelja i većom uključenošću drugih relevantnih aktera iz lokalne zajednice. 

Timovima iz lokalnih samouprava za planiranje i upravljanje PVO pružena je značajna podrška i omogućena je bolja saradnja svih aktera na lokalnom nivou koji se bave unapređenjem i razvojem predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Sa tim ciljem organizovani su i konsultativni sastanci sa predstavnicima radnih grupa lokalnih samouprava koji se bave unapređenjem i razvojem predškolskog vaspitanja i obrazovanja u lokalnim samoupravama koje su uključene u SUPER projekat, u februaru 2020. u prostorijama EUIC u Beogradu i Regionalnom centru za profesionalni razvoj u Nišu.

Tokom epidemije COVID-19 i nastavka nepovoljne epidemiološke situacije, sve planirane projektne aktivnosti se usklađuju sa preporukama i odlukama Kriznog štaba za suzbijanje epidemije Vlade Republike Srbije.