Podrška SUPER projekta reformi predškolskog vaspitanja

10. Avgust 2020.

Reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja podrazumeva i unapređenje zakonskog okvira za PVO i razvijanje profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama.

U proteklom periodu, u okviru projektnih aktivnosti koje se odnose na unapređivanje zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje, stručni tim projekta, u saradnji sa angažovanim ekspertima pripremio je predloge podzakonskih akata:

  • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje različitih oblika i programa vaspitno-obrazovnog rada i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova,

  • Standardi kompetencija stručnih saradnika u predškolskim ustanovama,

  • Uputstvo za izradu Predškolskog programa,

  • Smernice za usklađivanje Akta o mreži javnih predškolskih ustanova sa Strategijom razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

U okviru aktivnosti koje se odnose na razvijanje profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, stručni tim projekta u saradnji sa angažovanim ekspertima razvio je i Aplikaciju za elektronsku pedagošku dokumentaciju.

Aplikacija će u mnogome olakšati rad na dokumentovanju vapitačima u svim PU i predstavlja značajnu novinu u načinu dokumentovanja procesa razvijanja realnog programa u dečjem vrtiću. Aplikacija za elektronsku pedagošku dokumentaciju je razvijena u skladu sa novim Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta (2018).

Projektne aktivnosti biće i nadalje usklađene sa svim preporukama Vlade Republike Srbije tokom epidemije COVID-19.